Morten Korch Museet

Dänemarks erstes Morten Korch Museum zum Gedenken an den Schriftsteller Korch.